!U produktů od GEOPLAST sleva 30%!

Brněnská 543,

Brno-Modřice 664 42, Česká republika

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.          Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti PS Beton Machine s.r.o. se sídlem Brněnská 543, 664 42 Modřice, IČ 29383641, zapsané v obchodním rejstříku C 88751 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“), která má prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1.2.          Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.psbeton.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.3.          Ustanovení obchodních podmínek jsou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

1.4.          Znění obchodních podmínek může prodávající upravovat či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

1.5.          Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě nemá právní účinky.

 

1.6.          Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1.          Registrace se provádí na webové stránce, kde může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Uživatelské rozhraní umožnuje kupujícímu provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2.          Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3.          Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.4.          Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.5.          Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet může být někdy nedostupný, a to z důvodu provedení údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

3.1.          Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webovém rozhraní obchodu při objednání zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.          Pro objednání zboží „vloží“ kupující požadované plnění (zboží) do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu. Poté kupující na webovém rozhraní obchodu vyplní objednávkový formulář, který obsahuje:

3.2.1.       Informace o objednávaném zboží;

3.2.2.       Informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží;

3.2.3.       Informace o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;

3.2.4.       Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.3.          Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru.

 

3.4.          Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.5.          Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.6.          Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1.          Všechny ceny jsou smluvní. Na webovém rozhraní obchodu jsou vždy aktuální a platné ceny, uvedené v české měně (Kč) a euro.

 

4.2.          Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby kupujícího.

 

4.3.          Společně s kupní cenou je tedy kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.4.          Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci České republiky.

 

4.5.          V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

 

4.6.          Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

4.7.          Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

4.7.1.      Platba v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Brněnská 543, Modřice, 664 42;

4.7.2.       Platba v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

4.7.3.      Platba bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího

 

4.8.          V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4.9.          Dodavatel je oprávněn v určitých případech požadovat před dodávkou zálohu ve výši až
100 % hodnoty objednávky. V případě, že zákazník nesouhlasí se zaplacením zálohy, mají prodávající i zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

4.10.       V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

 

4.11.       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

4.12.       Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1.          Kupující může objednávku stornovat pouze do okamžiku expedice objednaného zboží. Storno je třeba provést telefonicky na tel. 606 681 030, případně emailem na psbeton@psbeton.com

5.2.          Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží přestalo vyrábět nebo dodávat nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

 

5.3.           Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu s § 1829 a násl. Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, případně od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí bez udání důvodu. Odstoupení musí být dodavateli doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny Brněnská 543, 664 42 Modřice nebo emailem na adresu psbeton@psbeton.com. Náklady spojené s předáním zboží zpět dodavateli nese v tomto případě kupující.

       Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od:

             • kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo                     pro jeho osobu,
               • kupní smlouvy na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
               • kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a
z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.4.          V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

5.5.          V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

5.6.          Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

5.7.          V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

6.1.          Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

6.2.          Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, ve lhůtě, která je uvedena u jednotlivého zboží jako lhůta dodání.

 

6.3.          V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.4.          V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.5.          Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

6.6.           Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího ohledně dalšího postupu. U zboží, které není na skladě, může být dodací lhůta 5 až 8 týdnů od objednání, v závislosti na druhu výrobku.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy

 

 

 

 

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUČNÍ DOBA

 

7.1.           Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

7.2.           Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

 

7.3.           Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.4.           Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní výrobce nebo dovozce zboží do ČR. Kupující, který je podnikatelem, může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 12 měsíců (není-li stanoveno jinak) od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady.

 

7.5.           Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 

 

7.6.           U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

7.7.           Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží ve 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené na obalu zboží nebo v připojeném návodu, je-li kupujícím spotřebitel.

 

7.8.           V této lhůtě může kupující spotřebitel uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
•bezplatné odstranění vady opravou;
•přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
•vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 

7.9.           Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 

7.10.        U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

7.11.        Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

 

7.12.        Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

7.13.        Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od doručení věci do místa určení.

 

7.14.        Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla společnosti, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

7.15.        Ustanovení uvedená v čl. 7.1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

 

7.16.        Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 

 1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 

8.1.           Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, doklad o koupi (daňový doklad), popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven současně s fakturou a je třeba ho při reklamaci předložit. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

 

8.2.           Kupující spotřebitel je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

 

8.3.           Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

8.4.           Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

 

8.5.           Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Toto ustanovení se nevztahuje na kupujícího, který je podnikatelem. Reklamaci uplatněnou kupujícím podnikatelem, včetně odstranění vady vyřídí prodávající v nejkratší možné lhůtě.

 

8.6.           Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

8.7.           Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku telefonicky, e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

 

8.8.           Místem pro doručení reklamace prodávajícímu se rozumí adresa provozovny prodávajícího:

PS Beton Machine s.r.o.

Brněnská 543

664 42 Modřice

 

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

9.1.          Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

9.2.          Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy psbeton@psbeton.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

9.3.          K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

9.4.          Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

9.5.          Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

9.6.          Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9.7.          Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

10.1.       Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

 

10.2.       Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo (případně doplnit další údaje, které se budou zpracovávat – platební údaje atp.).

 

10.3.       Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

11.1.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

11.2.       Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

 

11.3.        

11.4.       Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

11.5.       Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

11.6.       Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

11.7.       Adresa prodávajícího pro doručování: Brněnská 543, 664 42, Modřice, adresa elektronické pošty prodávajícího: psbeton@psbeton.com.